Regulamin

Regulamin

§ 1

 Postanowienia wstępne

 1. Platforma działająca napodstawie uzgofnień z opertorem https://www.naffy.io , dostępny pod adresem internetowym https://www.naffy.io/odkryjswojezasoby, prowadzony jest przez Paulę Komudę samozatrudnioną Jako Paula Komuda pod adresem Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Platformy i określa zasady korzystania z platformy oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

  4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, są następujące: dostęp do Internetu, możliwość pobierania i zapisywania na dysku plików, włączona obsługa JavaScript, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), możliwość odtwarzania plików audio, możliwość odtwarzania plików wideo,  posiadanie aktywnego adresu e-mail.

  5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, podając nieprawdziwe dane ani pod pseudonimem, 

  6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach platformy, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna samozatrudniona jako Paula Komuda, Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Platformy.
 5. Platforma – miejsce w którym sprzedawca udostępnia odpłatnie, sprzadaje  swoje usługi i produkty prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.naffy.io/odkryjswojezasoby, użytkowany zgodnie z warunkami ustalonymi z operatorem platformy
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Zakup – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Platformy i zakończone zawarciem Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów, usług ze Sprzedawcą.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa lub treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 10. Operator  F Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń) przy ulicy Jana Matejki 47B/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860286 posiadającą numer NIP: 9562363416 oraz REGON: 38704412100000, kapitał zakładowy w kwocie 5000 zł w całości opłacony;

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: https://www.naffy.io/odkryjswojezasoby
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: paula.komuda@odkryjswojezasoby.com
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podaneg w niniejszym paragrafie.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne na stronie stanowią utwory, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • wybrać Produkt lub Usługę,
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • dokonać opłaty jedną z dostępnych metod

2. Po kliknięciu w przycisk „Zapłać”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych lub umowę o świadczenie Usług uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Sprzedający wystawia fakturę na żądanie Kupującego (taką chęć można wyrazić w formularzu zamówienia, zaznaczając opcję “Chcę otrzymać fakturę”).

§ 6

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności elektroniczne,
  2. Płatność kartą płatniczą z użyciem dostępnych na stronie operatorów 
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Platformy.

§ 7

Dostawa produktu elektronicznego

1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez automatyczne wysłanie wiadomości email z indywidualnym linkiem, za pomocą którego można pobrać i korzystać z zakupionego materiału.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta/Przedsiębiorcy od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Na Platfomie odstąpić od umowy może również Przedsiębiorca, nawet jeśli dokonuje zakupu bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca traktowany jest na Platformie jak Konsument, to znaczy ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument/Przedsiębiorca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres paula.komuda@odkryjswojezasoby.com

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi/Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od Konsumenta/Przedsiębiorcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Dane osobowe na Platformie i stronie www

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platfromy jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu marketingowym, w dowolnym momencie klient może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie treści od Sprzdawcy.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Pflatformy mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.

4.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Platformie.

 3.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Platformie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.